Algemene voorwaarden

Loopbaanpartner
Psycholoog NIP
  1. Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  2. Het kan voorkomen dat je een afspraak moet afzeggen. Ik vraag je dit dan minimaal 48 uur van tevoren te doen, anders ben ik genoodzaakt het bedrag voor die afspraak in rekening te brengen: binnen 24 uur 100%, tussen 24-48 uur 50% van het bedrag.
  3. Annulering van een datum/data in een ondertekende offerte voor werksessie, groepsbijeenkomsten of dagvoorzitterschap  is kosteloos zolang dit 2 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum plaatsvindt. Voor annulering binnen de termijn van 2 weken, wordt het bedrag van de offerte in rekening gebracht
  4. Opdrachten, zowel particulier als ten behoeve van bedrijven en instellingen worden door mij binnen 14 dagen na het verstrekken van de opdracht, gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  5. Indien het verschuldigde niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is) over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt. 
  6. Naast deze rente is de opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen € 20 per factuur.